Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Vsetín » Vsetín


Vlajka Vsetín       Znak Vsetín

 

Vsetín

 

Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Telefon: 571 491 111
E-mail: e-podatelna@mestovsetin.cz, posta@mestovsetin.cz
ID datové schránky: 75sb29d
www.vsetin.cz

 

Svatební místa Snubní prsteny pro oba Svatební oznámení Snubní prsteny Zlaté šperky

 

Symbolika města Vsetín

Vlajka města Vsetín

Právo užívat vlajku městu Vsetín udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 15.7.1993. 
Číslo rozhodnutí: 10
Popis vlajky: List praporu tvoří vodorovné červené a zelené pole v poměru 3:1. Na červeném poli stojící bílá ovečka. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Znak města Vsetín

Právo užívat znak obci Vsetín udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 15.7.1993. 
Číslo rozhodnutí: 10
Popis znaku: Červený štít, v němž stojí na zeleném trojvrší doprava kráčející bílá ovce.

 

Základní údaje města Vsetín

Kraj: Zlínský
Okres: Vsetín
Obec s pověřeným obecním úřadem: Vsetín
Obec s rozšířenou působností: Vsetín
Historická země: Morava
Statistický kód města: 541630
IČ: 00304450
DIČ: CZ00304450
Status: město

Nadmořská výška: 348 m n.m.
Zeměpisná poloha: 49° 20' 19" s. š., 17° 59' 35" v. d.
Rozloha: 5761 ha
První písemná zmínka pochází z roku 1297

Části města: Horní JasenkaRokytniceSemetínVsetín
PSČ a pošta: 755 01 Vsetín 1

 

Z historie města Vsetín

První historické zprávy, které přinášejí o Vsetínsku listiny z let 1297 až 1308, se vztahují k samému začátku osídlování tohoto území. Zatímco ještě roku 1297 se hovoří o Vsetínsku jen jako o území při řece Bečvě, listina z roku 1308 již toto území jasně popisuje. Je v ní uvedeno městečko nazývané Setteinz s kostelem a mlýnem, hrad Freundsberg a hovoří se také o další kolonizaci v údolí kolem potoka Rokytnice.

Pečeť Vsetín

 

Památky a zajímavosti města Vsetín

Kostel evangelický, kulturní památka, Horní náměstí, Vsetín
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, kulturní památka, Horní náměstí, Vsetín
Hrob a památník čs. vojáků a RA na hřbitově, kulturní památka, Vsetín
Pamětní kámen, kulturní památka, Osvobození, Vsetín
Kříž na bývalém hřbitově, kulturní památka, Sychrov, Vsetín
Kříž na hřbitově, kulturní památka, Vsetín
Socha Panny Marie, kulturní památka, Horní náměstí, Vsetín
Socha sv. Jana Nepomuckého, kulturní památka, Horní náměstí, Vsetín
Kašna, kulturní památka, Horní náměstí, Vsetín
Stará radnice, kulturní památka, Horní náměstí č.p. 1, Vsetín
Zámek, kulturní památka, Horní náměstí č.p. 2, Vsetín
Měšťanský dům, kulturní památka, Maštaliska, Horní náměstí č.p. 3, Vsetín
Nová radnice, kulturní památka, Horní náměstí č.p. 29, Vsetín
Fara, kulturní památka, Horní náměstí č.p. 134, Vsetín
Fara evangelická, kulturní památka, Palackého ul. č.p. 156, Vsetín
Činžovní dům, kulturní památka, Palackého ul. č.p. 166, Vsetín
Průčelí měšťanského domu, kulturní památka, Dolní náměstí č.p. 339, Vsetín
Obchodní dům, kulturní památka, Dolní náměstí č.p. 342, Vsetín
Banka, kulturní památka, Mostecká ul. č.p. 339, Vsetín
Mateřská škola a jesle, kulturní památka, Žerotínova č.p. 1537, Vsetín
Českobratrský kostel, kulturní památka, Vsetín
Fara, kulturní památka, Vsetín

Sušárna ovoce, kulturní památka, u č.p. 74, Rokytnice
Venkovský dům, kulturní památka, č.p. 74, Rokytnice
Vodní elektrárna Křivačkárna, kulturní památka, č.p. 369, Rokytnice

Zdroj: Národní památkový ústav

 

Přírodní zajímavosti na území města Vsetín

Beskydy, chráněná krajinná oblast
Beskydy, evropsky významná lokalita (druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech), petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů, alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou, formace jalovce obecného na vřesovištích nebo vápnitých trávnících, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, jeskyně nepřístupné veřejnosti, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, středoevropské subalpínské bučiny s javorem a šťovíkem horským, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, acidofilní smrčiny, lokalita vlka obecného, medvěda hnědého, kuňky žlutobřiché, střevlíka hrbolatého, lesáka rumělkového, vydry říční, rysa ostrovida, netopýra velkého, rýhoce pralesního, čolka karpatského, velevruba tupého, šikoušku zeleného)
Babyka za humny, památný strom (Na severovýchodním okraji obce Rokytnice, na rozhraní polní cesty a louky, lokalita Bečevná)
Dub ČSOP
, památný strom (na okraji lesního porostu, na mírném jižním svahu v lokalitě U Matošků, Jasenka)
Lípy u Sládků, památné stromy (Na rozhraní polní cesty a louky v lokalitě Semetín-Sládci)
Smilkův jilm, památný strom (lokalita Ohýřov)
Turpišův dub, památný strom (na severní straně silnice Vsetín-Jablůňka, před benzinovou stanicí Bobrky
Bečevná, přírodní památka (bohatá lokalita vstavače bledého v Rokytnici)
Ježůvka, přírodní památka (smilková pastvina s bohatou květenou)
Louka pod Rančem, přírodní památka (květnatá louka s výskytem zvláště chráněných druhů teplomilných rostlin, zejména orchidejí, orlíčku)
Mokřady Vesník, přírodní památka (svahové prameniště s výskytem typických mokřadních společenstev a prameniště v údolní nivě)
Vršky - Díly, přírodní památka (terasovitě členěný svah s výskytem zvláště chráněných druhů flóry, vzácných druhů ptáků a hmyzu)
Halvovský potok, přírodní rezervace (horský jedlobukový les s přirozenou skladbou dřevin a skalními výchozy s výskytem vzácné fauny)
Horní Vsacko, ptačí oblast (populace čápa černého, jeřábka lesního, chřástala polního, strakapouda bělohřbetého, datlíka tříprstého, lejska malého, ťuhýka obecného a jejich biotopy)
Kotrlé, evropsky významná lokalita (lokalita vrkoče útlého v Jasence)
Nad Jasenkou, evropsky významná lokalita (petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, formace jalovce obecného na vřesovištích nebo vápnitých trávnících, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, lokalita vrkoče útlého)
Semetín, evropsky významná lokalita (polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště, petrifikující prameny s tvorbou pěnovců)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Vsetín, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Vsetín

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/vsetin/">Vsetín</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/vsetin/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají technické cookies. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.