Fotodoma

Fotodoma » Zahrada » Odrůdy jabloní » Jabloň Míšeňské

Jabloň Míšeňské

 

Svatební oznámení Snubní prsteny

 

Vlastnosti odrůdy jabloní a jablek Míšeňské

 

Míšeňské (Jablko míšenské) v knize Moravské ovoce

Míšeňské

Původ a rozšíření
Nebylo své doby ve slovanských zemích lepšího jablka nad míšeňské. Tato jablka znal a zná i dnešního dne kde kdo, hlavně pak konsumenti, kteří přede všemi jablky jemu vždy přednost dávají hlavně proto, že jest jednak úhledné, pěkné, jednak výtečné jakosti dužniny a trvanlivé po dobu zimní.

Původu jest českého, a sice kolébkou jeho jest asi zašlá dědina „Míšeň“ v okolí Česk. Budějovic. V celém Pošumaví ve všech snad zahradách se pěstovaly míšeňské štěpy a také u Pošumavanů bylo vždy toto jablko nejznámější. Jestliže v Německu se tvrdí, že jest to jablko původu saského, jsou velice na omylu. I když se v Polabí německém pěstuje, pak je tam donesli Čeští Bratři po bitvě bělohorské, kteří zajisté veškeré užitečné kultury v nových domovech zaváděli, k nimž patřilo také rozšiřování této odrůdy. Proč není známo toto jablko v jižním Německu, jako jest známo v Polabí? Kdyby bylo původu německého, pak by jistě rozšířeno bylo ve starých virtemberských zahradách více než jablko Malvazinka, které zahrady ony úplně ovládá. V našich slovanských zemích se pěstuje mnoho set roků. Stejně jako v Čechách jest míšeňské jablko rozšířeno a oblíbeno na Moravě; přecházíme-li Moravu od jihu na sever neb od východu na západ, všude se pěstuje. Na Valašsku jsou míšeňské štěpy staleté, leč žel Bohu neúrodné, a to odvrací tamější obyvatelstvo od dalšího pěstování jeho. Lepší jest jeho úrodnost již v jihozápadní části Moravy, tam nejenom že rodí dříve a častěji, nýbrž i mnohem vyvinutější plody mívá; Slovácko jest mu příznivější než Valašsko. Jiného jména, než jest nadepsáno, nemá. Od jména míšeňské nazývají je naši němečtí krajané „mašansker“.

Poloha
Míšeňský štěp není, pokud se týče polohy, vybíravým; dařil by se dobře po celé Moravě, kdyby půda mu všude vyhovovala. Zřetel tedy musí se vzíti při volbě stanoviště hlavně na jakost půdy.

Půda
Půdu vyžaduje vazčí, úrodnou, hlubokou, hlinitou, s dostatečným příměskem vápna; pravá půda slínovitá se mu nejlépe zamlouvá. Náležitá vlhkost nesmí půdě nikdy chyběti. V půdách suchých, chudších rodí příliš pozdě aneb zůstane úplně neúrodný. Podsazovati je do starých vyžilých půd v ovocných zahradách neb ve stromořadích jest velmi nevděčné, neboť žádá vždy půdu čerstvou.

Vzrůst
Vzrůst stromů jest slabý, leč pro neúrodnost ve svém mládí vyvinuje se ve strom silný, který vytvoří velkou, poněkud sploštilou, kulatou korunu. Větve ve vyšším stáří zmohutní, tvoří silnou kostru. Letorosty vyvinuje vždy slabé, četné. List má též malý a slabý. Z mládí roste silněji, později ochabne ve vzrůstu, ale přece dosahuje vysokého stáří a koruny i v tom nejvyšším stáří poznenáhlu přibývá, nezmalátní tak, jako u jiných odrůd jablkových. Okolnost tato dá se vysvětliti tím, že míšeňský štěp za nejpříznivějších poměrů po svém vysazení na určité stanoviště až mezi 20. a 30. rokem počne rodit; on tedy za tuto dobu, kdy jiná, též vzácná odrůda, jako jest ku př. zlatá zimní parména, jest již vyčerpána, nabyl pro svůj život tolik síly, že pak přečká snad všechny odrůdy jiné. Kdyby té neplodnosti nebylo, bylo by míšeňské jablko podrželo vždy ten význam jako před dávnými časy. Neplodnost ta dá se částečně odstraniti tím, že možno jabloně starší (dvacetileté až třicetileté) v dobrých poměrech se nacházející jiné odrůdy přešlechtiti a tím 20—30letou dobu nahradit. Leč domnívám se, že ani tato operace neubrání míšeňské jablko před neúrodností v budoucnosti. Tato vlastnost jest individuelní a tvrdí o ní staří naši, že se stupňuje, t. j. úrodnost jest stále menší. Viděti z toho, že odrůda ta staletým pěstováním seslábla a končí svoji pozemskou pouť. Náprava by se dala snad provésti obrozením, čehož by se měly ujati odborné ústavy.

Ve školce roste velmi slabě, proto pěstuje se do vysokokmenů mezišlechtěním a doporučuje se používati jako mezišlechtěnce renetu Oberdickovu. Ve velmi dobré půdě ve školce i bez mezišlechtění lze vypěstovati do 4 . roku rovné a přiměřeně silné vysokokmeny.

Stanoviště
Pěstovati je možno v zahradách domácích, v sadech otevřených, stanoviště, podél cest i silnic; v posledních dvou případech se tak zřídka děje, a to následkem poznenáhlého slabého vzrůstu v mladých letech, neboť stromy, na veřejných místech vysazené, rychle v mládí neodrůstající, se pro tato místa méně hodí. Zvlášť dobře se míšeňské štěpy hodí pro velké sady otevřené neb i do stromořadí polních.

Tvar stromu
Strom jablka míšeňského se pěstuje vždy jenom ve tvaru vysokokmenném. Jako zákrsek není též stromem vděčným, a třeba šlechtěn i na svatojánčeti, přec nerodí, a pak vzhledem k malému plodu se pro tento tvar nehodí.

Květ
Jak již předem řečeno, jest míšeňský štěp v mládí svém neúrodný; do 20, mnohdy i do 30 roků sem a tam ukáže nějaký květ a jablíčko, s přibýváním stáří přibývá též úrodnosti. Květy má malé, však dobře vzdorují nepříznivé povětrnosti a dobře se oplodňují.

Ovoce
Ovoce rodí malé, tvaru sploštilého, hladkého, bez jakéhokoliv vyhranění neb žebrování. Svým tvarem jakož i celým zevnějškem se zamlouvá pěstiteli, zvlášť pak konsumentovi.

Kalich
Kalich mívá otevřený nebo polootevřený a jest v mělké, široké, částečně rezivé prohlubince.

Stopka
Stopka jest u míšeňských jablek velmi různá, nacházíme plody s krátkou a silnější stopkou a naopak s dlouhou a tenkou stopkou. V každém případě však jest dřevnatá, pevná a dobře drží na stromě. Jest v úzkém, přiměřeně hlubokém, mírně rezivém důlku stopečném.

Barva
Slupka jest hladká, po otření lesklá, jemná, barvy světlo- až zlato žluté. Plody plnému slunci vystavené bývají zpola neb i do dvou třetin příjemnou červení zbarveny. Vyskytují se též plody, které jsou žíhané. Rezivé skvrny se velmi často na různých místech celého plodu objevují. Charakteristická známka míšeňského jablka jest rezivá bradavice, která se u mnoha plodů vyskytuje.

Dužnina
Dužnina jest nažloutlá, hutná, možno říci i tvrdá, při tom však velmi jemná, tlaku nepodléhající; chuti nanejvýš vonné, sladké a mírně nakyslé. Smíšená, velmi souladná chuť dužniny zavdala podnět k tomu, že mnozí tvrdí, že pojmenování míšeňské má svůj původ od smíšené chuti dužniny tohoto jablka.

Dozrání a česání
Uzrává koncem listopadu a udrží se až do dubna i déle, je-li v dobrém sklepě neb komoře uloženo, a nevadne. Češe se koncem září jednotlivě, a jelikož tou dobou jest ještě nedozrálé a má hutnou dužninu, netřeba při česání, přenášení neb roztřiďování činiti zvláštních opatření, jako u některých jiných odrůd. V komorách se uchovává na policích ve větších vrstvách.

Dopravu snese jablko míšeňské i nejvzdálenější, aniž by muselo býti zvlášť pečlivě baleno. Obyčejně se balí do sudů bez prokládání a jenom plody I. jakosti se balí do bedniček neb košíků do dřevěné vlny neb barevných papírových odstřižků.

Zužitkování
Na trzích jest míšeňské jablko velice ceněno, leč v posledních letech se málo na trzích objevuje, a to asi z těch důvodů, že míšeňských štěpů ubývá a mnoho ovoce sobě ponechají pěstitelé v domácnostech, a snad také proto, že konsumenti městští míšeňská jablka sobě přímo od pěstitelů objednávají. Doposud jsou míšeňská jablka v domácnostech nejvíce ceněna, a to zajisté z následujících příčin: že se dají velmi lehce v každé domácnosti přes zimu uschovati, jsou znamenitá jako ovoce stolní, hodí se velmi dobře na úpravu kompotů, dají se velmi dobře sušit, hodí se na přípravu velmi dobrého obyčejného i šumivého vína, upravují se z nich výtečná povidla a sušenky.

Třeba bylo míšeňské jablko ve svém mládí neúrodné, přece jenom zasluhuje, aby bylo ve větší míře pěstováno, vedle našeho jablka panenského by mělo zaujmouti druhé místo jako jablko obchodní. Nikdo by nechybil, kdo by při půdě a poloze pro míšeňské jablko způsobilé dobře chtěl zúrokovati kapitál v budoucnosti a založil sady větších rozměrů míšeňským štěpem.

 

Moravské ovoce: Pojednání o ovocných odrůdách doporučených ku pěstování v českých krajích markrabství Moravského, František Suchý, Český odbor zemědělské rady pro markrabství Moravské, Brno, 1907

m

 
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají cookies pro sledování návštěvnosti a odhalení chyb stránek. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.
TOPlist