Zavřít stránku

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro dodávky zboží z webu www.fotodoma.cz

Provozovatel těchto stránek a internetového obchodu na adrese www.fotodoma.cz a dodavatel zboží,
Lydie Gigerichová
Sidonie 157
763 34 Brumov-Bylnice
IČ: 67513433
DIČ: CZ6758170111
se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně s výjimkou smluvního přepravce, kterému jsou předány informace jen v rozsahu nutném k doručení zásilek. Vaše osobní údaje budou dle zákona zabezpečeny a použity pouze při komunikaci mezi dodavatelem a Vámi. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat. Podle novely zákona č. 480/2004 Sb. je možné využít podrobnosti elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se našich vlastních výrobků nebo služeb formou nabídkových e-mailů. Každý nabídkový e-mail bude obsahovat krátký návod k odhlášení odběru podobných e-mailů. Zaškrtnutím políčka v objednávkovém formuláři nám dáváte najevo, že jste si vědomi všech výše uvedených skutečností a souhlasíte s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti dodavatele.

Ceny zboží, tisku a dopravy

Všechny ceny jsou včetně současně platné DPH, dodavatel je plátce DPH. Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku od 27.5.1999.
K uvedené ceně zboží "Bez tisku" jsou připočteny pouze expediční náklady a to i při osobním odběru.
K ceně zboží "S tiskem" expediční náklady, jednorázová příprava tisku, cena za dotisk textu do každého kusu novoročenky.
Jednorázová příprava k tisku je 300 Kč pro každou variantu textu.
Expediční náklady 150 Kč.

Slevy

Další slevy nejsou poskytovány.

Platba

Zakázku platíte při jejím převzetí na dobírku nebo předem na účet. U zakázek nad 1000 Kč může být vyžadována zálohová platba.

Změny provedení

Novoročenky Vám nabízíme v té podobě, jak je vidíte na obrázku. Natištěné obrázky a druh papíru nelze změnit; zboží již máme takto natištěno.

Technologie dotisku textů

Nabízíme vám potisk novoročním textem, logem vaší firmy a podpisem profesionální technologií tuhých inkoustů, které jsou voděodolné.
Metalickými barvami (zlatá, stříbrná) netiskneme.

Termíny

Grafický návrh ke korektuře do 3 pracovních dnů.
Tisk do 7 pracovních dnů od odsouhlasení návrhu.

Dodavatel je plátce DPH a je zapsán v živnostenském rejstříku od 27. 5. 1999.
Registrační číslo UOOU 00058306.

 

Ochrana osobních údajů

1. Prodávající jakožto správce osobních údajů kupujících - fyzických osob (subjektů údajů) poskytuje v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízením Evropského Parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) subjektům údajů následující informace.

2. Právním základem (právním titulem) pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy (v rámci které jsou osobní údaje prodávajícímu poskytovány), oprávněné zájmy prodávajícího spočívající v evidenci smluvních (závazkových) partnerů, jakož i plnění povinností prodávajícího ve smyslu vedení účetnictví (vedení účetní a daňové evidence).

3. Účelem zpracování osobních údajů je evidence a naplňování smlouvy (včetně práv kupujícího z odpovědnosti za vady) a vedení účetnictví.

4. Osobní údaje mohou být prodávajícím zpřístupněny těmto třetím osobám - příjemcům: zpracovatelům zpracovávajícím osobní údaje pro prodávajícího na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

5. Osobní údaje budou u prodávajícího uloženy po dobu nezbytnou k naplnění účelů zpracování (v souladu s trváním právního titulu pro zpracování údajů).

6. Kupující má jakožto subjekt údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů tato práva:

Právo na přístup k osobním údajům. Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen poskytnout potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou aktuálně zpracovávány, a pokud tomu tak je, má subjekt údajů právo získat přístup ke zpracovávaným osobním údajům (včetně jejich kopie) a k následujícím informacím: účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, plánovaná doba uložení osobních údajů či kritéria použitá ke stanovení této doby, informace o právech subjektu údajů, informace o případném zdroji osobních údajů odlišujícím se od subjektu údajů, informace o případném automatizovanému rozhodování (včetně profilování), informace o případném předávání osobních údajů do zahraničí nebo mezinárodní organizaci a informace o souvisejících zárukách ve prospěch subjektu údajů.
Právo na opravu osobních údajů. Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
Právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), popřípadě na omezení zpracování. Subjekt údajů má právo (v případech stanovených Nařízením) požádat o výmaz osobních údajů, zejména pokud již byl naplněn účel zpracování nebo odpadl jeho důvod, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů.
Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování. Subjekt údajů má (v případech stanovených Nařízením) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, zejména při dalším zpracování nezbytném pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany a při zpracování pro účely přímého marketingu.
Právo na přenositelnost osobních údajů. V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, má (za podmínek dle Nařízení) subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje a právo, aby osobní údaje byly předány jinému správci.
Právo na ochranu údajů (jejich integritu a důvěrnost). V této souvislosti bere subjekt údajů na vědomí, že správce přijal vhodná technická a organizační opatření proti neoprávněnému či protiprávnímu zpracování a proti náhodné ztrátě, zničení, poškození nebo pozměnění osobních údajů.
Právo podat stížnost u dozorového úřadu. Subjekt údajů je oprávněn podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

 

Informační povinnost poplatníka - EET

NEPŘIJÍMÁME PLATBY dle § 5 zákona 112/2017 Sb.
Převodů na účet ani plateb dobírkou prostřednictvím pošty nebo služby PPL se zákon o evidenci tržeb 112/2017 Sb. netýká.

Citace § 5, § 6 a § 25 zákona 112/2017 Sb.:

§ 5

Formální náležitosti pro evidovanou tržbu

Formální náležitosti pro evidovanou tržbu splňuje platba poplatníkovi, která je uskutečněna

a) v hotovosti,

b) bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat,

c) šekem,

d) směnkou,

e) v jiných formách, které mají charakter obdobný formám podle písmen a) až d), nebo

f) započtením kauce nebo obdobné jistoty složené některým ze způsobů platby podle písmen a) až e).


§ 6

Rozhodný příjem

(1) Rozhodným příjmem se pro účely tohoto zákona rozumí

a) u poplatníka daně z příjmů fyzických osob příjem ze samostatné činnosti, která je podnikáním, s výjimkou příjmu, který

1. není předmětem daně z příjmů,

2. je z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělý nebo

3. podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, nebo

b)u poplatníka daně z příjmů právnických osob příjem z činnosti, která je podnikáním, s výjimkou příjmu, který

1.není předmětem daně z příjmů,

2.je z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělý,

3.podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně nebo

4.podléhá dani ze samostatného základu daně.

(2) Příjmy podle odstavce 1 jsou u poplatníka, který je účetní jednotkou, příjmy podle zákona o daních z příjmů, které by poplatník měl, pokud by nebyl účetní jednotkou.
§ 25

Informační povinnost poplatníka

(1) Poplatník je povinen mít na místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, umístěno informační oznámení, které je dostatečně viditelné a čitelné, pokud to nevylučuje povaha věci. Informační oznámení je poplatník povinen umístit na internetové stránky, na kterých jsou nabízeny zboží nebo služby.

(2) Obsahem informačního oznámení je
a) text ve znění "Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.", eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu, nebo

b) text ve znění "Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.", eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby ve zjednodušeném režimu.

 

 

Zavřít stránku